Perschmann-Campus

Technische Optimierung der Gesamtliegenschaft

technical optimization of the property

Bauherr: Hch. Perschmann Familienholding GmbH, Braunschweig